ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

การขับเคลื่อนจริยธรรม

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 ผลสรุปการประเมินคุณลักษณะที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparencr Assessment: OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา