นโยบายสำนักงานศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ เรื่อง Download

2566

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

No Gift Policy : ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย
การเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 ประกาศ นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2566 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 ช้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผล การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ปีงบประมาณ เรื่อง Download
2566 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม : แบบการกำกับ ติดตาม แบบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ